pakreipti


pakreipti
pakreĩpti, -ia (pàkreipia), pàkreipė tr. 1. pasukti, palenkti į šalį; padaryti kreivą: Pakreipk biškį į šalį tvorą, tverdamas nuo tako J. Jis pakreipė galvą ir, paleidęs arklį žingine, įsiklausė P.Cvir. Ir, pakreipęs skriblių savo, jis į Kauną iškeliavo K.Bink. | Žandą pakreipti N. | refl. intr., tr.: Žiūri į bobas pasikreĩpęs, priklybė! Skr. Pasikreipei ant šoniuko ir netrukus užmigai . Vežimas labai pasikreipė (pakrypo) į šoną Jnš. Prie ežero stovėjo pasikreipusi gryčia . | Jau rašalą baigiat, kad buteliuką pasìkreipėt Skr. 2. duoti kitą kryptį, linkmę: Jie žirgus pakreipė į mūsų pusę B.Sruog. | prk.: Tik darnus abipusis motinos ir tėvo auklėjimas gali pakreipti vaikus norima kryptimi . Bet neaišku, ar Tautrimienė nori pakreipti kalbą į kitą pusę, ar ji tik ginčytis tenori I.Simon. Mano naudai anas juos pàkreipė Užp. 3. prk. pakeisti: Jo žmona nė per plaukelį negali pakreipti jo paliepimų Žem. Dabar tik pakreĩpia žodžius, o vis tas pats Skr. Ka tik žodį pakreipei, ir gatava Ds. Jau ir Dzingiškiai kiek pakreĩpia (kitaip taria, truputį dzūkuoja) Brb. Šilutiškiai, priekuliškiai vis pàkreipa žodį Sg. Monika nežinojo, kokia jėga, kokiomis mintimis pakreipt prigimtį P.Cvir. Gausi utėlių pašerti, jei gyvenimo nepakreipsi, karčemon kelio neužmirši KrvP(). | refl. tr.: Jis buvo pasikreipęs pavardę ir vadinosi Petraičiu Skr. 4. nusukti į šalį, nugręžti: [Sūnus] savo veidą nuo jo (tėvo) pakreipdavo šalin, nei žodį su juom nekalbėdami Ns1832,8. Perbėgo per daržą ..., akių į šalį nepakreipdama Jrk90. 5. atsukti, atgręžti: Ir pakreipė veidą savo ant Sodomos ir Gomoros BB1Moz19,28. | prk.: Ir pakreipė jopi savo loską BB1Moz39,21. 6. refl. kreiptis, paprašyti: Kur anas pasikreĩpia, tę gauna tarnystę Šr.
◊ kepùrę pakreĩpęs apie besididžiuojantį: Jis daug apie save mano, eina kepurę pakreipęs Jnš. sùbinę pakreĩpti susirgti: Kas darbus dirbs, kad jūs visi sùbinę pàkreipėte? Skr.
\ kreipti; apkreipti; atkreipti; įkreipti; iškreipti; nukreipti; pakreipti; perkreipti; piekreipti; prakreipti; prikreipti; sukreipti; užkreipti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pakreipti — pakrei̇̃pti vksm. Jiẽ ži̇̀rgus pàkreipė į mūsų pùsę, namõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paversti — paver̃sti, paver̃čia (pàverčia), pàvertė 1. tr. H, MŽ, K, M, LL112, L, ŠT299, DŽ, NdŽ, KŽ pargriauti, paguldyti, parblokšti iš vertikalios padėties ant šono, ant žemės: Tik paskutinę akimirką sustojau, paverčiau ant šono dviratį, nuplėšiau prie …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkreipti — tr., perkreĩpti 1. į šalį pasukti, pakreipti: Jis linksmas, kepurę perkreipęs vaikšto Ėr. Eina kap Kepeiša, perkreipęs kepurę KrvP(Lš). Žiūri paukšteliai, galvas perkreipę rš. Eina perkreĩpęs ūsus Kp. Nors vaikščiotų gūžį perkreipusios (labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryptelėti — kryptelėti, ėja ( i), ėjo J, NdŽ 1. tr., intr. staiga stipriai pakreipti: Kryptelėjau koją, užtat labai skauda Rk. Jisai mirktelėjo, kryptelėjo galva Vainoraus link V.Krėv. 2. intr. staiga smarkiai pakrypti; pasisukti į šoną: Vežimas kryptelėjo į …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pajungti — pajùngti tr. 1. pakinkyti (į jungą): Reik pajùngti jaučius J. Jautį pajùngti KI80. Šėmi jaučiai pajungti maurojo (d.) Brž. Retai mudu dainuosiv, žagreles taisydamu, jautelius pajungdamu BsO5. Šėmieji jauteliai nepajungiami JV72. Sėdėdamas ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasukti — pasùkti, pàsuka, o (pàsukė) 1. tr. N, Rtr, Grv priversti pajudėti apie savo ašį: Pasùk raktą, ir atsidarys J. Jie iešmą kelius kartus pasùko NdŽ. Kad nori įsileisti tos sulos, tad tą varpstę reik pasùkti LKT45(Lž). Užsimauk žiedelį, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkreipti — apkreĩpti, ia, àpkreipė tr. 1. KII252 apsukti į kitą pusę: Kitą kraštą apkreĩpk skuduro – sudegs [lyginant] Skr. | prk.: Paprotys paties žmogaus veikimą visai apkreipia Vd. 2. prk. padaryti neteisingą, veidmainingą: Tąjį seka vargas kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsukti — apsùkti, àpsuka, o (àpsukė Š) Š; L 1. tr. R, MŽ, K padaryti, kad judėtų aplink savo ašį: Apìsukiau dukart [girnas], ir nukrito pumpurė Pb. Jo vėjinis malūnas àpsukamas Mrj. [Daktaras] liepė padaryt tokią apsukamą lovą ir karalaitę paguldė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkreipti — atkreĩpti, ia (àtkreipia J), àtkreipė tr. 1. atsukti, atgręžti į ką: Pailsęs briedis stoja ir šunims baisius ragus atkreipia V.Kudir. Atkreipk savo veidą į spindulėlius rš. Trobos galas atkreiptas į rytus, į šiaurę J.Jabl. Pakinkykit žirgelius …   Dictionary of the Lithuanian Language